Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

mewantcookie
02:05
4330 f10e 420
Reposted fromnyaako nyaako vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
mewantcookie
02:01
Może się zakochałam. A może nie. On jest taki boski. A może nie? Mamy tyle wspólnego. W sumie nic. Dobrze się z nim rozmawia. Ale o niczym. Lubi podróże. Ale najdalej do Żukowa. Wyjdę za niego. Albo wyjdę z siebie.
Reposted fromearlt earlt vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
mewantcookie
02:00
2283 d5d8 420
Reposted fromkrzysk krzysk vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
mewantcookie
02:00
0636 18f8 420
Reposted frommaliwa maliwa vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

March 04 2018

03:22
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
03:19
mewantcookie
03:18
5884 f48f 420
mewantcookie
03:17
5690 3258 420
Reposted fromdontbemad dontbemad viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
03:16
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
03:14
9909 8b6a 420

humanoidhistory:

Amazing Pluto, observed by the New Horizons probe on July 14, 2015.

mewantcookie
03:13
1134 a30e 420
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
03:13
4487 0191 420
"Ości" 1
mewantcookie
03:13
03:13
mewantcookie
03:13

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
03:12
2264 8bdb 420
Reposted fromdobby dobby viainsanedreamer insanedreamer
03:12
8056 8f87 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
03:11
6771 74c4 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
03:10
I think perfection is ugly. Somewhere in the things humans make, I want to see scars, failure, disorder, distortion.
— Yohji Yamamoto
Reposted fromartlover artlover viainsanedreamer insanedreamer
03:09
2413 eb20 420
Reposted fromblutelf blutelf viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl